Doradztwo w zakresie odszkodowań i wywłaszczeń

Prowadzimy sprawy w zakresie wywłaszczeń nieruchomości oraz odszkodowań za ograniczenie prawa własności.


Doradztwo w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości w związku z budową lub poszerzeniem drogi publicznej,
  • Odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (w przypadku, gdy przez nieruchomość przebiega linii energetyczna, gazowa, wodociągowa lub inna osoba użytkuje nieruchomość bez tytułu prawnego, a właściciel nigdy nie wyraził na to zgody),
  • Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu (związanej z przebiegiem linii elektrycznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych itp.),
  • Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej (gdy działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej)..