Optymalizacja opłaty za użytkowanie wieczyste

Na zlecenie naszego Klienta, niezadowolonego z wysokości ponoszonej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, przeprowadzamy analizę zasadności jej naliczenia. Wysokość opłaty zależy bezpośrednio od wartości gruntu, którego wartość może być określona tylko i wyłącznie przez osobę do tego uprawnioną – rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego. Właściciel nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może wypowiedzieć dotychczasową opłatę jeżeli uzna, że jej wartość wzrosła. Od wypowiedzenia opłaty użytkownik wieczysty może się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składając wniosek, w którym stwierdzi, że zmiana jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości. Użytkownik wieczysty ma prawo do wykazywania błędów w operacie szacunkowym przedłożonym przez właściciela (Gminę lub Skarb Państwa) oraz przedstawienia swojego kontr-operatu, jako załącznika zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (jako instancji odwoławczej), a po nim ewentualnych rozstrzygnięć w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Sporządzony przez nas kontr-operat oraz zaproponowane przez nas rozwiązania prawne i podjęte działania, przyniosą Państwu wymierne oszczędności w postaci zmniejszenia opłat nieuiszczonych oraz zwrotu opłat uiszczonych.