Rodzaj określanych wartości:

Wykonujemy wyceny praw związanych z nieruchomościami, takich jak: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), prawa zobowiązaniowe i majątkowe (najem, dzierżawa, dożywocie). Dokonujemy również określenia wartości nakładów poczynionych na nieruchomości, szkód majątkowych oraz odszkodowań za bezumowne użytkowanie nieruchomości lub jej części.

W zależności od potrzeb określamy:

  • wartość rynkową,

  • wartość odtworzeniową,

  • wartość indywidualną,

  • wartość godziwą.

  • wartość ubezpieczeniową,

  • wartość dla wymuszonej sprzedaży